ZAPRASZAMY do udziału w konkursie plastycznym „Muzyka dźwiękiem malowana”

ZSM im. A.Szeluty w Słupcy ogłasza

Szkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

„Muzyka dźwiękiem malowana”

 

konkurs plastyczny nowowiejski szeluto-page-001

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Dane podstawowe:

Organizator: Zespół Szkół Muzycznych im. A.Szeluty w Słupcy

 

Adresaci Konkursu:

Wszyscy uczniowie szkoły

 

Terminy:

Termin dostarczania prac: 30.03.2017

Termin ogłoszenia wyników Konkursu : 05.04.2017

 

I.CELE KONKURSU

 

 1. Rozbudzenie i rozwinięcie zdolności plastycznych uczniów oraz wyłonienie najlepszych prac.
 2. Propagowanie wiedzy o kompozytorach Feliksie Nowowiejskim oraz Apolinarym Szeluto – ich życiu i twórczości.

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 2. Organizatorem Konkursu „Muzyka dźwiękiem malowana” zwanego dalej Konkursem jest Zespół Szkół Muzycznych im. A.Szeluty w Słupcy.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej życiem i twórczością kompozytorów: Feliksa Nowowiejskiego i Apolinarego Szeluty.
 5. Technika wykonania prac dowolna: rysunek, malarstwo, collage, grafika z wyłączeniem technik obróbki komputerowej, cyfrowej, fotograficznej. Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich.
 6. Jeden twórca może dostarczyć na Konkurs maksymalnie jedną pracę.
 7. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2017 roku.
 8. Prace należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie oraz opatrzyć podpisem na frontowej części pracy z adnotacją, do której klasy autor pracy uczęszcza oraz rokiem urodzenia ( np. Jan Kowalski kl. II „6” 2008 r.).
 9. Jury złożone z pedagogów szkoły będzie oceniać dostarczone prace w dwóch kategoriach:

Grupa 1 – uczestnicy urodzeni w roku 2007 i młodsi

Grupa 2 – uczestnicy urodzeni w roku 2006 i starsi

 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie konkursu.
 3. Prace dostarczane na Konkurs stają się własnością organizatora Konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw, w ramach publikacji (także elektronicznych), udostępniane osobom trzecim itp. Dostarczając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz danych szkoły przez organizatora oraz na wykorzystanie prac konkursowych w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.

III. OCENA PRAC

 1. W skład komisji konkursowej wejdą:
  – Dyrektor Szkoły

–  Pedagodzy Szkoły

 1. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.
 2. Kryteriami oceny będą:
 3. a) zgodność doboru pracy z tematem,
 4. b) walory artystyczne,
 5. c) oryginalność.
 6. Nagradzani zostaną autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby wyłonione przez Komisję Konkursową.
 7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych prac .

 

 1. NAGRODY
 2. Nagrody dla osób wyróżnionych.
 3. Planuje się zorganizowanie wystawy najlepszych prac.
 4. Planuje się publikację najlepszych prac na stronach internetowych oraz w innych mediach.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne osoby.

 

 

Słupca 22.02.2017Skip to content